බැනරය

නිෂ්පාදන

 • Flocked oropharyngeal swabs

  Flocked oropharyngeal swabs

  Flocked oropharyngeal swabs ABS ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර හිස නයිලෝන් ෆ්ලෝස් වලින් සාදා ඇත;

  Flocked nasopharyngeal swabs PP හෝ ABS ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර හිස නයිලෝන් ෆ්ලෝස් වලින් සාදා ඇත.

  විශේෂාංග:

  1. Flocked swabs oropharyngeal swabs සහ nasopharyngeal swab ලෙස බෙදා ඇත

  2. swab දිග 15cm, සහ ස්පුබ් හිසෙහි දිග 16-20mm වේ, හිසෙහි දිග අභිරුචිකරණය කළ හැකිය

  3. වඳ ක්‍රමය: වඳ නොවන/EO